.

הזמנה לצפייה
'השורה התחתונה'

 מיטב המומחים בעולם הפיננסי
מדברים על הנושאים הכי בוערים בכלכלה
על שוק ההון, על השקעות אלטרנטיביות
ועל חדשנות פיננסית.

  תכנית שבועית, מדי יום שני בשעה 19:00  
בהנחיית מומחי קבוצת 'גלובלנט'

האמור בדף מידע זה (להלן- " דף המידע") הינו בגדר הצגת מידע כללי ובסיסי ביחס למגוון מכשירי ההשקעה מסוג תעודות מנוהלות, ונועד למטרת אינפורמציה ראשונית וחלקית בלבד בדבר אפשרות השקעה בתעודות מנוהלות, ואינו מהווה הצעה להשקעה או רכישה של זכויות בתעודה מסוימת או הזמנה לקבלת הצעות לרכישת זכויות בתעודה מסוימת. דף מידע זה אינו מהווה הצעה לציבור כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. ההשקעה בכל תעודה מיועדת לעד 35 ניצעים הנמנים על סוגי המשקיעים המפורטים בסעיף 15 א(ב) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1968 במהלך 12 חודשים עוקבים בלבד, והיא אינה מוצעת לציבור או מיועדת לו.ההשקעה בתעודות תעשה בדרך של השקעה פרטית, וקבלת הצעה להשקעה או לרכישת זכויות בתעודה הינה בשיקול דעתו המוחלט של מנהל התעודה או המנפיק. אין באמור בדף מידע זה כדי להוות תחליף לשיווק השקעות על ידי משווק השקעות בעל רישיון כדין, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואין לראות בו משום הצעה לרכישת נכסים פיננסיים כלשהם.

 

שליחת פרטי ההתקשרות על ידך מהווה הסכמה לקבלת פניות מחברת חברת גלובל נט
ו/או חברות הקשורות אליה לרבות משלוח דברי פרסומת (בכל אמצעי תקשורת לרבות בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות SMS ו/או באמצעות ווטסאפ).

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.